Xôi trứng chả

35.000 

Xoi Trung Cha
Xôi trứng chả

35.000