Xôi pate trứng

35.000 

Xoi Pate Trung
Xôi pate trứng

35.000