Nộm bò khô

35.000 

Nom Bo Kho
Nộm bò khô

35.000